مدیر امور آموزشی و دانش آموختگان دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی

                            

   

   نام و نام خانوادگی : پیام نصراله زاده

   مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی

   رشته تحصیلی : مدیریت کارآفرینی

   ایمیل : payam.veterinary@gmail.com