گروههای آموزشی و اعضاء هیات علمی

دانشکده

رشته تحصیلی

کروه تخصصی

مدیر گروه

توضیحات

 

علوم تخصصی

دامپزشکی

بافت شناسی دامپزشکی عمومی

 

 

علوم پایه

و

بهداشت

 

 

 

جناب آقای دکتر

سید امیر علی انوار

 

 

دکتر پناهی-دکتر وزیر-دکتر انوار

علوم تشریحی دامپزشکی

فارماکولوژی دامپزشکی

فیزیولوژی دامپزشکی

بهداشت مواد غذایی

بیماریهای آبزیان

بیماریهای داخلی دامهای بزرگ

 

 

علوم درمانگاهی

 

 

جناب آقای دکتر

احمد اصغری

 

دکترسخا- دکتر عظمائی-دکتر عابدی-دکتر فتاحیان- دکتر اصغری-دکتر جهاندیده-دکتر ارفعی-دکتر رفیعی-دکتر کبیر-دکتر ماسوله-دکتر اکبری- دکتر اسلامپور-دکتر شیخی

جراحی دامپزشکی

بیماریهای داخلی دامهای کوچک

رادیولوژی دامپزشکی

مامایی وبیماریهای تولید مثل دام

بیماریهای طیور

انگل شناسی دامپزشکی

 

 

پاتوبیولوژی

 

 

جناب آقای دکتر

پژمان مرتضوی

 

دکتر بیات- دکتر مرتضوی- دکتر حصارکی- دکتر صافی

میکروبیولوژی (باکتری، ویروس و ایمنی شناسی) دامپزشکی

قارچ شناسی دامپزشکی

پاتولوژی دامپزشکی

کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

دامپزشکی (دکترای حرفه ای)

دامپزشکی (دکترای حرفه ای)

جناب آقای دکتر

علیرضا جهاندیده

 

کلیه اساتید دانشکده