معاونت دانشکده

 نام و نام خانوادگی :  دکتر علیرضا جهاندیده خواجه

 مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی

 رشته تحصیلی : جراحی دامپزشکی

 مرتبه علمی : استادیار

 ایمیل : Dr.jahandideh@gmail.com