معاونت دانشکده


نام و نام خانوادگی: علیرضا جهان دیده خواجه

رشته تحصیلی: جراحی دامپزشکی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

مرتبه: استادیار

روزمه (CV) و تارنما