ریاست دانشکده

 نام و نام خانوادگی : دکتر امیراقبال خواجه رحیمی

 مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی

 رشته تحصیلی : بهداشت و بیماریهای آبزیان

 مرتبه علمی : استادیار