فهرست رشته های دایر در دانشکده

‌‌‌‌‌‌‌* دکترای عمومی دامپزشکی (DVM) - واحد علوم و تحقیقات

* بهداشت مواد غذایی (کارشناسی) - واحد علوم و تحقیقات‌

* علوم آزمایشگاهیی دامپزشکی (کارشناسی ناپیوسته) - واحد علوم و تحقیقات‌

* انگل شناسی (کارشناسی ارشد) - واحد علوم و تحقیقات‌

* بافت شناسی (کارشناسی ارشد) - واحد علوم و تحقیقات‌

* دکتری تخصصی جراحی دامپزشکی (دستیاری) - واحد علوم و تحقیقات‌

* دکتری تخصصی بیماری‌های درونی دام‌های کوچک (دستیاری) - واحد علوم و تحقیقات‌

* دکتری تخصصی رادیولوژی دامپزشکی (دستیاری) - واحد علوم و تحقیقات‌

‌* دکتری تخصصی پاتولوژی دامپزشکی (دستیاری) - واحد علوم و تحقیقات‌

* دکتری تخصصی بیماری‌های درونی دام‌های بزرگ (دستیاری) - واحد علوم و تحقیقات‌

‌‌* دکتری تخصصی کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی (دستیاری) - واحد علوم و تحقیقات‌

* دکتری تخصصی بهداشت و بیماری‌های آبزیان (دستیاری) - واحد علوم و تحقیقات‌

* دکتری تخصصی انگل شناسی (Ph.D) - واحد علوم و تحقیقات‌

‌‌‌‌* دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی (Ph.D) - واحد علوم و تحقیقات‌

* دکتری تخصصی آناتومی و جنین شناسی مقایسه‌ای (Ph.D) - واحد علوم و تحقیقات‌

* دکتری تخصصی فارماکولوژی (Ph.D) - واحد علوم و تحقیقات‌

‌‌‌‌‌* دکتری تخصصی فیزیولوژی (Ph.D) - واحد علوم و تحقیقات‌

* دکتری تخصصی قارچ شناسی (Ph.D) - واحد علوم و تحقیقات‌

‌‌‌‌‌‌* دکتری تخصصی ویروس شناسی (Ph.D) - واحد علوم و تحقیقات‌

* دکتری تخصصی باکتری شناسی (Ph.D) - واحد علوم و تحقیقات‌

* دکتری تخصصی ایمنی شناسی (Ph.D) - واحد علوم و تحقیقات‌

* دکتری تخصصی بیماری‌های پرندگان (دستیاری) - واحد علوم و تحقیقات‌

* دکتری تخصصی مامایی دامپزشکی (دستیاری) - واحد علوم و تحقیقات‌