روند صدور مدرک فارغ التحصیلی

روند صدور مدرک برای دانشجویان فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد ودکتری:

دانشجویان محترم پس از دو هفته از تاریخ دفاع با مراجعه به سایت کامپیوتر یا آداره آموزش وحصول اطمینان از تائید وثبت نمره پایان نامه با در دست داشتن مدارک زیر جهت دریافت برگه تسویه حساب به اداره فارغ التحصیلان مراجعه نمایند.

۱- اصل وتصویر مدرک مقطع قبلی

۲- اصل وتصویر ریز نمرات مقطع پایه

۳- ۳ قطعه عکس جدید ۴×۳ (قبل از مراجعه به اداره فارغ التحصیلان یک قطعه عکس جهت اسکن وثبت در سیستم به سایت کامپیوتر (آقای کمالی) تحویل گردد.

۴- اصل وتصویرتمام صفحات شناسنامه

۵- اصل وتصویر کارت پایان خدمت (آقایان)

۶- تصویر آخرین حکم کارگزینی (برای اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی)

۷- فیش ******* ریال جهت صدور گواهینامه موقت وفیش ******* ریال جهت صدور ریز نمرات به حساب سیبا شماره (۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴) به همراه کپی هر دو فیش (اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد فیش اول ودوم را نصف واریز می نمایند.)

۸- دو عدد تمبر مالیاتی به ارزش ۱۰,۰۰۰ ریال

۹- برگه تسویه حساب وکارت دانشجوئی

۱۰- نامه پایان یا معافیت طرح (برای دانشجویان دکتری تصویر معافیت طرح مقطع پایه کفایت می نماید)

۱۱- اصل مقاله (دانشجویان دکتری دانشجویان کارشناسی ارشد در صورتیکه برای آنها نمره مقاله لحاظ شده است.)

۱۲- تائیدیه تحصیلی مقطع پایه (موجود بودن آن در پرونده از آموزش پیگیری شود)

در صورت کامل بودن مدارک فوق برگه تسویه حساب ونامه معرفی به طرح (صرفاً برای دانشجویان کارشناسی ارشد ودکتری حرفه ای) صادر وتحویل دانشجو خواهد شد و دانشجو موظف است در اولین فرصت برگه تسویه حساب تکمیل شده به انضمام مدارک را به این اداره تحویل نماید (اصل مدارک صرفاً جهت رویت بوده وتحویل دانشجو میگردد).

دانشجویان می توانند روند صدور مدرک خود را از حدود یکماه پس از تحویل مدارک به اداره فارغ التحصیلان از سایت زیر پیگیری نمایند
. http://www.srbiau.ac.ir