آزمایشگاه میکروبیولوژی

آزمایشگاه میکروبیولوژی

·       جداسازی و تشخیص میکروبهای بیماریزا

·       انجام انواع تکنیکهای بیوشیمیایی جهت تشخیص سویه باکتری

·       انجام انواع رنگ آمیزیهای اختصاصی میکروبیولوژی

      ·     کشت ،پاساژ و امکان نگهداری انواع سویه‌های میکروبی