آزمایشگاه آنالیز مواد غذایی

آزمایشگاه آنالیز مواد غذایی

·       تعیین میزان پروتئین مواد غذایی

     ·    تعیین میزان کلسیم و فسفر مواد غذایی