آزمایشگاه بهداشت و بیماریهای آبزیان

آزمایشگاه بهداشت و بیماریهای آبزیان

·       انجام ازمایشات شیمی آب

·       انجام آزمایشات بیوشیمی و هماتولوژی آبزیان

·       انجام آزمایشات کنترل کیفی و بهداشتی اغذیه دریایی

·       انجام آزمایشات انگلی و قارچی آبزیان

      ·     انجام آزمایشات هیدروبیولوژی