آزمایشگاه فیزیولوژی

آزمایشگاه فیزیولوژی

·       انجام تست ECG

·       انجام تستهای اسپیرومتری و کیموگرافی

      ·    انجام آزمایشات هماتولوژی