آزمایشگاه انگل شناسی

آزمایشگاه انگل شناسی

      ·       انجام آزمایشات مدفوع از قبیل ویلسین، کلینتون لاین، مک مستر و تلمن

·       کشت مدفوع و تعیین گونه و جنس نماتودها

·       کشت و پرورش انواع حشرات ناقل

·       انواع رنگ آمیزی اختصاصی جهت نمونه های انگلی و تک یاخته‌ای