آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی

 آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی

·       جداسازی و تشخیص میکروبهای بیماریزا در مواد غذایی

·       آزمایشات تشخیص و سنجش مایکوتوکسین‌ها در مواد غذایی

·       انجام انواع تکنیکهای تشخیصی سرولوژیکی با روش الایزا

·       کشت و پاساژ و امکان نگهداری انواع سوشهای میکروبی