آزمایشگاه ویروس شناسی


آزمایشگاه ویروس شناسی

·             کشت سلول و بررسی میکروسکوپی اثرات سایتوپاتیک

·             کشت و تکثیر ویروس و امکان نگهداری آنها برای مدت طولانی

   ·      انجام آزمایشهای  HA, HI  و تست ELISA