آزمایشگاه بیوتکنولوژی

آزمایشگاه بیوتکنولوژی

·       انجام آزمایشات PCR

·       جداسازی DNA  ،RNA  و پروتئین با روش الکتروفورز