آزمایشگاه بیوشیمی

آزمایشگاه بیوشیمی

نام کارشناس: سرکار خانم شهناز پورحسین

·       انجام آزمایشات بیوشیمی بالینی و هماتولوژی و تشخیص انواع لوسمیها

·       انجام آزمایشات سرولوژی و ایمونولوژی و الکتروفورز سرمی

·       انجام آزمایش کروماتوگرافی

·       انجام انواع رنگ آمیزیهای اختصاصی بر روی اسمیرهای خونی