آزمایشگاه هیستوتکنیک

آزمایشگاه هیستوتکنیک

·       تفسیر اسلایدهای بافتی از نمونه‌های پاتولوژی و تشخیص عارضه توسط اساتید مجرب

·       انجام انواع رنگ آمیزی اختصاصی

·       امکان اجرای آزمایشات هیستوشیمی