سرپرست آزمایشگاه

 

نام و نام خانوادگی: امیرعلی انوار
رشته تحصیلی: بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
مرتبه: استادیار


روزمه (CV) و تارنما