مدیر امور پژوهشی

 نام و نام خانوادگی : دکتر رضا کاظم پور

 مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی

 رشته تحصیلی : بهداشت و بیماریهای آبزیان

 مرتبه علمی : استادیار

 ایمیل : rkbs_kh@yahoo.com