مدیر امور پژوهشی


جناب آقای دکتر قاسم اکبری

استادیار بخش مامایی و بیماریهای تولید مثل دامپزشکی