مدیر امور آموزشی و دانش آموختگان دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی