پروپوزال های تصویب شده

دانشجویان دکتری تخصصی که پروپوزال آنها در شورای پژوهشی دانشگاه به تصویب نهایی رسیده است لازم است هر شش ماه یکبار و دانشجویان کارشناسی ارشد هر سه ماه یکبار، گزارش پیشرفت کار خود را پس از تائید توسط اساتید راهنما و مدیر گروه به پژوهش دانشکده تحویل نمایند (دریافت فرم گزارش شش ماهه و سه ماهه) و نیز در پنج جلسه دفاعیه پایان نامه دانشجویان دکتری تخصصی یا کارشناسی ارشد مرتبط شرکت نمایند.

(دریافت فرم شرکت در جلسه دفاعیه)