صورتجلسات شورای پژوهشی


جلسات شورای پژوهشی اولین و سومین شنبه هر ماه در محل دانشکده دامپزشکی برگزار می گردد. دانشجویان، موظفند دو روز قبل از برگزاری شورا پروپوزال خود را پس از تایید در گروه مربوطه به پژوهش دانشکده تحویل نمایند.

********************************************************************

لازم به توضیح است دانشجویان دکتری تخصصی که پروپوزال آنها به تصویب رسیده است طی مدت پانزده روز با دریافت فرم دفاع از پروپوزال به همراه دریافت اصل پروپوزال که قبلاً به پژوهش تحویل شده است و همچنین احکام اساتید، نسبت به برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال با هماهنگی پژوهش دانشکده اقدام نمایند. پس از انجام اصلاحات مدنظر در جلسه دفاع از پروپوزال آنرا به پژوهش دانشکده تحویل دهند تا اقدامات بعدی جهت تصویب نهایی صورت پذیرد.

همچنین دانشجویان دکتری حرفه ای و کارشناسی ارشد لازم است طی مدت پانزده روز نسبت به دریافت اصل پروپوزال و انجام اصلاحات مدنظر در آن و تحویل به دفتر امور پژوهشی جهت تصویب نهایی اقدام نمایند.

دفتر امور پژوهشی