کانال تلگرام

۳۰ فروردین ۱۳۹۵ | ۱۴:۳۳ کد : ۲۹۶۸ اخبار
تعداد بازدید:۲۱۱۹
عضویت در کانال تلگرام اداره دانشجوئی و فرهنگی
کانال تلگرام
 کلیه اساتی،کارکنان و دانشجویان محترم میتوانند با عضویت در کانال تلگرام این اداره از کلیه اخبار و اطلاعات روزانه دانشکده و واحد مطلع گردند.ضمنا کلیه فرمها و ایین نامه های مورد نیاز نیز در کانال درج خواهد شد.