تصاویر ساختمان ابن سینا

ساختمان آموزشی ، پژوهشی ، آزمایشگاهی و رفاهی ابن سینا با مساحت کلی 53950 متر...