ریاست دانشکده


نام و نام خانوادگی: احمد اصغری

رشته تحصیلی: جراحی دامپزشکی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

مرتبه: دانشیار