گروه آسیب شناسی و کلینیکال پاتولوژی

 

مدیر گروه آسیب شناسی و کلینیکال پاتولوژی

نام و نام خانوادگی: سید پژمان مرتضوی روزمه (CV) و تارنما