چارت دروس و فهرست رشته های تحصیلی دایر در دانشکده

-
 

* دکتری تخصصی پاتولوژی دامپزشکی (دستیاری) - واحد علوم و تحقیقات‌

* دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی (Ph.D) - واحد علوم و تحقیقات‌

* دکتری تخصصی آناتومی و جنین شناسی مقایسه‌ای (Ph.D) - واحد علوم و تحقیقات‌

* دکتری تخصصی فارماکولوژی (Ph.D) - واحد علوم و تحقیقات‌

* دکتری تخصصی فارماکولوژی (Ph.D) - از ورودی ۹۷- مدرک غیردامپزشکی - نمره آزمون زیر حد نصاب - واحد علوم و تحقیقات‌

* دکتری تخصصی فارماکولوژی (Ph.D) - از ورودی ۹۷- مدرک دامپزشکی- واحد علوم و تحقیقات‌

* دکتری تخصصی فیزیولوژی (Ph.D) - واحد علوم و تحقیقات‌

* دکتری تخصصی قارچ شناسی (Ph.D) - واحد علوم و تحقیقات‌

* دکتری تخصصی قارچ شناسی (Ph.D) - از ورودی ۹۷- و احد علوم و تحقیقات‌

* دکتری تخصصی ویروس شناسی (Ph.D) - واحد علوم و تحقیقات‌

* دکتری تخصصی باکتری شناسی (Ph.D) - واحد علوم و تحقیقات‌

* دکتری تخصصی ایمنی شناسی (Ph.D) - واحد علوم و تحقیقات‌

* دکتری تخصصی بیماری‌های پرندگان (دستیاری) - واحد علوم و تحقیقات‌

* دکتری تخصصی مامایی دامپزشکی (دستیاری) - واحد علوم و تحقیقات‌