فهرست رشته های تحصیلی دایر در دانشکده دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات


 
 
ردیف عنوان رشته تحصیلی مقطع
1 پاتولوژی دامپزشکی دکتری ( دستیاری )
2 کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی دکتری ( دستیاری )
3 میکروبیولوژی  دامپزشکی دکتری ( دستیاری )
4 بهداشت و بیماریهای  آبزیان دکتری ( دستیاری )
5 بیماریهای داخلی دامهای کوچک دکتری ( دستیاری )
6 بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دکتری ( دستیاری )
7 بیماریهای طیور دکتری ( دستیاری )
8 رادیولوژی دامپزشکی دکتری ( دستیاری )
9 جراحی  دامپزشکی دکتری ( دستیاری )
10 مامائی و بیماریهای تولید مثل دام دکتری ( دستیاری )
11 انگل شناسی دامپزشکی دکتری (Ph.D)
12 قارچ شناسی  دامپزشکی دکتری (Ph.D)
13 فارماکولوژی دامپزشکی دکتری (Ph.D)
14 فیزیولوژی دامپزشکی دکتری (Ph.D)
15 آناتومی و جنین شناسی دکتری (Ph.D)
16 بهداشت  مواد  غذایی دکتری (Ph.D)
17 انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد
18 بافت شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد
19 دامپزشکی دکتری عمومی