گروه های آموزشی

دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دارای هفت گروه تخصصی به شرح می باشد:


- گروه علوم پایه

- گروه میکروبیولوژی و انگل شناسی

- گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان

- گروه آسیب شناسی و کلینیکال
پاتولوژی

- گروه جراحی و بیماریهای داخلی دامهای بزرگ

- گروه بیماریهای داخلی دامهای کوچک و رادیولوژی

- گروه مامایی و بیماریهای طیور