سرپرست آزمایشگاهمعاونت دانشکده

نام و نام خانوادگی:    امیرعلی انوار     

رشته تحصیلی :
   بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

مدرک تحصیلی :   
دکترای تخصصی

مرتبه :
   استادیار

روزمه (CV) و تارنما