مدیر امور پژوهشی

دایره پژوهشی دانشکده دامپزشکی مستقیما در حوزه مدیریت دانشکده قرار دارد. براساس آئین نامه های اجرائی معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات ، مدیریت پژوهشی ناظر بر تمامی امور پژوهشی گروههای مختلف دانشکده می باشد. شورای پژوهشی که اعضاء آن مرکب از رئیس دانشکده، مدیر پژوهشی و مدیران گروههای آموزشی است ،  هر ماه دوبار تشکیل جلسه داده ، پیشنهادهای تحقیقاتی اعضاء هیات علمی و پایان نامه های دانشجویی دوره های دکترای تخصصی ، دکترای عمومی و کارشناسی ارشد ناپیوسته را بررسی می نماید. مصوبات این شورا جهت تائید نهائی و ابلاغ به محققین به حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال می گردد، بخش اجرائی نشریه علمی، سایت کامپیوتری و کتابخانه دانشکده نیز زیر نظر مدیریت پژوهشی اداره می شود. براساس مصوبه داخلی دانشکده دامپزشکی ، آزمایشگاه های علوم پایه، پاتوبیولوژی و آزمایشگاه های تشخیص نیز در حوزه پژوهشی مدیریت می گردد.
در حال حاضر آقای دکتر قاسم اکبری استاد تمام وقت گروه مامایی دامپزشکی سمت مدیریت پژوهشی دانشکده را عهده دار میباشند.