مدیر امور پژوهشی

دایره پژوهشی دانشکده دامپزشکی مستقیماً در حوزه مدیریت دانشکده قرار دارد. براساس آئین نامه های اجرائی معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات، مدیریت پژوهشی ناظر بر تمامی امور پژوهشی گروههای مختلف دانشکده می باشد. شورای پژوهشی که اعضاء آن مرکب از رئیس دانشکده، مدیر پژوهشی و مدیران گروههای آموزشی است، هر ماه دوبار تشکیل جلسه داده، پیشنهادهای تحقیقاتی اعضاء هیات علمی و پایان نامه های دانشجویی دوره های دکترای تخصصی، دکترای عمومی و کارشناسی ارشد ناپیوسته را بررسی می نماید. مصوبات این شورا جهت تائید نهائی و ابلاغ به محققین به حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال می گردد.
جناب آقای دکتر قاسم اکبری استادیار تمام وقت گروه مامایی و بیماریهای تولید مثل دامپزشکی سمت مدیر پژوهشی دانشکده را عهده دار می باشند.