پروپوزال های تصویب شده

دانشجویان دکتری تخصصی که پروپوزال آنها در شورای پژوهشی دانشگاه به تصویب نهایی رسیده است لازم است هر شش ماه یکبار و دانشجویان کارشناسی ارشد هر سه ماه یکبار، گزارش پیشرفت کار خود را پس از تائید توسط اساتید راهنما و مدیر گروه به پژوهش دانشکده تحویل نمایند (دریافت فرم گزارش شش ماهه و سه ماهه) و نیز در پنج جلسه دفاعیه پایان نامه دانشجویان دکتری تخصصی یا کارشناسی ارشد مرتبط شرکت نمایند.

(دریافت فرم شرکت در جلسه دفاعیه)
 


لیست پروپوزال های تصویب شده نهایی

نام دانشجو
مقطع
رشته
تاریخ تصویب در دانشکده
تاریخ تصویب در دانشگاه