پروپوزال های تصویب شده

دانشجویان دکتری تخصصی که پروپوزال آنها در شورای پژوهشی دانشگاه به تصویب نهایی رسیده است لازم است هر شش ماه یکبار و دانشجویان کارشناسی ارشد هر سه ماه یکبار،گزارش پیشرفت کار خود را پس از تائید توسط اساتید راهنما و مدیر گروه به پژوهش دانشکده تحویل نمایند (دریافت فرم گزارش شش ماهه و سه ماهه  ) و نیز در پنج جلسه دفاعیه پایان نامه دانشجویان دکتری تخصصی یا کارشناسی ارشد مرتبط شرکت نمایند.

( دریافت فرم شرکت در جلسه دفاعیه )


  لیست پروپوزال های تصویب شده نهایی                                                

نام دانشجو 
مقطع
رشته
تاریخ تصویب در دانشکده
تاریخ تصویب در دانشگاه

فریبا    یدالهی

دکتری تخصصی بهداشت آبزیان 25/11/90 20/1/91
بهزاد   صالحی دکتری تخصصی قارچ شناسی 16/2/91 30/3/91
علی   جهانگیرفرد کارشناسی ارشد  بافت شناسی  20/3/91   -------- 
فاطمه   سعدی نام دکتری حرفه ای دامپزشکی 10/4/91  --------  
سروناز   مهاجرانی دکتری تخصصی رایولوژی  10/4/91 15/5/91
مهدی   سالاروندیان دکتری تخصصی مامائی دامپزشکی 10/4/91 15/5/91
احمد   قره خانی دکتری تخصصی بهداشت آبزیان  10/4/91 15/5/91
سیده سارا   اسحاق حسینی دکتری حرفه ای دامپزشکی 14/5/91 --------  
مهدی   دیانی نیا دکتری تخصصی   فیزیولوژی 24/4/91 21/6/91
سعید   نجدی دکتری تخصصی میکروبیولوژی 24/4/91 21/6/91
افشین   اسمعیلی دهشت دکتری تخصصی بهداشت آبزیان   25/6/91  16/7/91 
حمید   پورمقیم دکتری تخصصی فیزیولوژی  24/4/91  16/7/91  
عباس   علی شیرودی دکتری تخصصی میکروبیولوژی  14/5/91  16/7/91 
عبداله   دهبندی دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی  25/6/91  16/7/91  
نغمه   علومی دکتری حرفه ای دامپزشکی 25/6/91  --------  
فرشته   خمجانی فراهانی دکتری حرفه ای دامپزشکی 1/7/91 --------  
پریسا   اصغرپور دکتری حرفه ای دامپزشکی 25/6/91 --------  
علی   معتمدی دکتری تخصصی فیزیولوژی 6/8/91 23/8/91
سیامک   کاکه خانی دکتری تخصصی انگل شناسی 25/6/91 29/8/91
امیدرضا   سمیعی دکتری تخصصی جراحی 25/6/91 91/8/29
کامبیز   ولیّی دکتری تخصصی  جراحی  25/6/91 15/8/91
علی   چیتگر  دکتری تخصصی  پاتولوژی  11/10/91  18/9/91 
تینا   جعفری خو  کارشناسی ارشد  بافت شناسی  21/12/91  -------- 
احمد   بابایی روچی  کارشناسی ارشد  انگل شناسی  26/11/91  30/2/92 
پریناز   عدالتی شعرباف دکتری حرفه ای دامپزشکی  6/12/91   30/2/92 
مهدی   مهرعلی نژاد شیاده کارشناسی ارشد   انگل شناسی  24/12/91   30/2/92 
احسان   خدابنده لوی  کارشناسی ارشد  انگل شناسی  19/12/91  30/2/92  
کتایون   یکتاپرست موافق دکتری حرفه ای دامپزشکی  16/12/91   30/2/92 
سینا   قربان حسینی کارشناسی ارشد   بافت شناسی  9/12/91  30/2/92  
نوراله   تک دهقان کارشناسی ارشد   انگل شناسی  19/12/91  30/2/92  
محمدجواد   پیرکرشک کارشناسی ارشد   انگل شناسی  26/12/91   30/2/92 
مهتاب   طهماسبی کارشناسی ارشد   انگل شناسی  20/12/91   30/2/92 
سجاد   نیکبخت سرداری کارشناسی ارشد   بافت شناسی  26/11/91   30/2/92 
مینا   وفایی دکتری تخصصی مامایی  21/11/91  15/2/92 
سعید   کسایی دکتری تخصصی میکروبیولوژی  26/10/91  15/2/92 
کاظم   قائم پناه دکتری تخصصی پاتولوژی   21/11/91 31/2/92 
ارکیده   حیدرنژاد دکتری تخصصی پاتولوژی  11/10/91  31/2/92 
آتوسا   فردوسی دکتری تخصصی قارچ شناسی   15/11/91 30/2/92 
رحیم   علی زاده دکتری تخصصی جراحی  21/12/91  31/2/92 
حسین   فتاحی دکتری تخصصی  میکروبیولوژی 21/11/91  31/2/92 
رضا   اسدی دکتری تخصصی  انگل شناسی 21/11/91  31/2/92 
امیرعلی   انوار دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی  21/11/91  31/2/92 
محمدحسین   ضیاء  کارشناسی ارشد   بافت شناسی   20/12/91 1/4/92 
محمود   رکاب گردان کارشناسی ارشد   بافت شناسی     20/12/91  1/4/92 
پیمان   بهرامی کارشناسی ارشد   بافت شناسی   9/12/91 1/4/92  
عباس   جلالی زاده کارشناسی ارشد   بافت شناسی     20/12/91 1/4/92  
امیرسالار   زندی کارشناسی ارشد   بافت شناسی   9/12/91  1/4/92  
سعید   صادقی کارشناسی ارشد   بافت شناسی   30/11/91  1/4/92  
کیمیا   اصلانی دکتری حرفه ای   دامپزشکی   20/12/91  1/4/92  
سحر   کریمی کارشناسی ارشد   انگل شناسی    20/12/91  1/4/92  
یوسف   ولی داد کارشناسی ارشد   بافت شناسی    30/11/91 1/4/92  
نیما   خلجی کارشناسی ارشد   بافت شناسی    20/12/91  1/4/92  
یاسمن   کمالی دوست دکتری حرفه ای دامپزشکی 22/4/92 26/4/92
علی اکبر   آزادی کارشناسی ارشد بافت شناسی 21/12/91 26/4/92
سمیه   محمودی یگانه دکتری حرفه ای دامپزشکی 22/4/92 16/6/92
سوده   انصاری دکتری حرفه ای دامپزشکی 22/4/92  16/6/92
مژده   موسوی دکتری حرفه ای دامپزشکی 22/4/92  16/6/92
سهیلا   نیک پور دکتری حرفه ای دامپزشکی 22/4/92  16/6/92
امین   اله وردی  دکتری تخصصی  جراحی  22/4/92 6/6/92
سیدایمان   تقوی  دکتری تخصصی  دامهای کوچک  26/1/92 6/6/92
علی   تقی پور  دکتری تخصصی دامهای کوچک   18/3/92 6/6/92
مسعود   فردین دکتری تخصصی   میکروبیولوژی 18/3/92 6/6/92
سیدبامداد   زنده باد دکتری تخصصی  فیزیولوژی  25/6/92 9/6/92
جواد   جهانیان دکتری تخصصی  بهداشت مواد غذایی  1/4/92 30/6/92
بهین   امیدی دکتری تخصصی  قارچ شناسی  1/4/92 30/6/92
حسنیه   سمائی