اطلاعیه دفاعیه

 

                           اطلاعات دفاعیه دانشجویان دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی

ردیف

نام دانشجو

رشته تحصیلی

مقطع

عنوان رساله

مکان

زمان

  سیدعلیرضا   مرتضوی بافت شناسی  کارشناسی ارشد  مطالعه هیستومورفولوژیک روده ماهی اسکار (Astronotus ocellatus) سالن اجتماعات کلینیک سعادت آباد  15/9/93
ساعت 11
  غلامرضا   زوار بافت شناسی  کارشناسی ارشد  ارزیابی هیستوپاتولوژی عصاره برگ گیاه بادرشبویه در ترمیم زخم های جلدی موش صحرایی سالن اجتماعات کلینیک سعادت آباد   17/9/93
ساعت13
  مهدی  عبداللهی مامایی دکتری تخصصی  مقایسه تاثیر غلظت های مختلف FBS موجود در محیط انجمادی بر روی میزان زنده مانی پس از انجماد سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی گوساله و سلولهای سرتولی سالن اجتماعات کلینیک سعادت آباد  29/10/93
ساعت14
  علیرضا   باباپور بهداشت مواد غذایی  دکتری تخصصی  مطالعه شیوع تیپ های مسمومیت زای انسانی کلسترید به روش Nested PCR و مقایسه وضعیت فیزیکوشیمیایی عسل های سنتی و تجاری منطقه اردبیل  سالن اجتماعات کلینیک سعادت آباد   29/10/93
ساعت13
  فرجاد   شاکر لولمانی  بیماریهای طیور دکتری تخصصی  تعیین توالی نوکلئوتیدی و آنالیز فیلوژنتیک جدایه های مایکوپلاسما گالی سپتیکوم مزارع مرغ مادر گوشتی استان تهران ساختمان ابن سینا-بلوک A  13/11/93
ساعت13:30
 
  حسین   فتاحی میکروبیولوژی دکتری تخصصی  جداسازی شناسایی و تعیین هویت مولکولی مایکوپلاسما مایکوئیدس تحت گونه مایکوئیدس بزرگ کلنی از موراد مشکوک به آگالاکسی در بزان ایران ساختمان ابن سینا-بلوک A  13/11/93
ساعت14
 
  مهدی   سالاروندیان مامایی دکتری تخصصی  بررسی تاثیر GNRH بر روی سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی در همکشتی با سلولهای سرتولی در گوسفند  سالن اجتماعات کلینیک سعادت آباد   29/10/93
ساعت12
  علی   باکوئی کتریمی انگل شناسی کارشناسی ارشد  شناسایی گونه های انگل تریکوسترونژیلوس در گوسفند و بز از منطقه مرکزی استان مازندران با استفاده از روشهای انگل شناسی و مولکولی  ساختمان ابن سینا-بلوک A  8/11/93
ساعت13
 
 
  امید   کریمی پاتولوژی دکتری تخصصی  تغییرات ساختاری و فراساختاری کلیه و کبد بلدرچین ژاپنی در مسمومیت با کلراید کادمیوم  ساختمان ابن سینا-بلوک A  14/11/93
ساعت9
 
 
  محمد   شجاعی فیزیولوژی دکتری تخصصی  اثر مکانیسم اپیوئیدی در تنظیم مرکزی اخذ غذا در جوجه های تخمگذار و تداخل عمل آن با سیستم سروتونرژیک  ساختمان ابن سینا-بلوک A  18/11/93
ساعت10
 
 
  بهین   امیدی قارچ شناسی دکتری تخصصی  بررسی بیوسنتز خارج سلولی نانوذرات نقره توسط گروهی از پروبیوتیک ها و بررسی اثر ضد قارچی آنها بر 3گونه قارچ بیماری زای شایع در ایران  ساختمان علوم انسانی ط7 سالن علامه حلی 18/11/93
ساعت10
 
 
  مریم   شاه حسینی بیرگانی بافت شناسی  کارشناسی ارشد  بررسی بافت شناسی اثر عصاره سقز در مقایسه با سیلورسولفادیازین در سوختگی تجربی پوست در موش صحرایی(رت)  ساختمان ابن سینا-بلوک A  18/11/93
ساعت11
 
 
  ارکیده   حیدرنژاد کلینیکال پاتولوژی دکتری تخصصی  شناسایی مایکوباکتریوم آویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس با روش LAMP و مقایسه آن با Nested, PCR ،الایزا و کشت  ساختمان ابن سینا-بلوک A  13/11/93
ساعت15:30
 
 
  چنگیز   احمدی زاده میکروبیولوژی    دکتری تخصصی  شناسایی و تعیین هویت مولکولی کوکسیلابورتنی جداسازی شده از شیر و سقط جنین گاوداریهای استان تهران  ساختمان ابن سینا-بلوک A    25/11/93
ساعت14
 
 
  بهبود   جعفری  میکروبیولوژی دکتری تخصصی   شناسایی تحت ژنوتیپ های مایکوباکتریوم آویوم تحت گونه پاراتوبر کلوزیس جداشده از گاوداریهای استان تهران   ساختمان ابن سینا-بلوک A   25/11/93
ساعت15
 
 
  امیر   رضا عبادی میکروبیولوژی   دکتری تخصصی    آنالیز فیلوژنتیک کلامیدوفیلا آبورتوس جداشده از جنین های سقط شده گوسفندان استان البرز  ساختمان ابن سینا-بلوک A    25/11/93
ساعت16
 
 
  علی   اسحاقی  انگل شناسی  کارشناسی ارشد  طراحی تکنیک الایزا جهت شناسایی آنتی بادی علیه نئوسپوراکانینوم در سرم گاو   ساختمان ابن سینا-بلوک A    26/11/93
ساعت14:30
 
 
  رضا   کاظم پور بهداشت و بیماریهای آبزیان دکتری تخصصی   ارزیابی مسمومیت تجربی با نفت خام با تاکید بر ضایعات هیستوپاتولوژیک و شاخص های سلامتی در شانک ماهیان  ساختمان ابن سینا-بلوک A    29/11/93
ساعت15
 
 
  علی   چیتگر پاتولوژی   دکتری تخصصی   بررسی هیستوپاتولوژیک و مولکولی ضایعات ریوی در شترهای نحرشده در کشتارگاه های استان تهران   سالن اجتماعات کلینیک سعادت آباد   27/11/93
ساعت14